Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu

Wyświetl stronę główną » Statut » Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu

STATUT
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W ZAWIERCIU


Rozdział I
PODSTAWA PRAWNE DZIAŁANIA
§ 1


Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zawierciu, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:
•    ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 2001 roku ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594. ),
•    ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ),
•    ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku ( t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 127, poz. 857 z późn. zm. ),
•    Statutu Miasta Zawiercie uchwalonego uchwałą nr LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu  z dnia 30 czerwca 2010 roku,
•    innych przepisów prawa.


Rozdział II
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2


Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.


§ 3


Ośrodek realizuje zadania statutowe w obiektach przekazanych mu do używania a szczególności w :

1)    kompleksie obiektów przy ul. Moniuszki,
2)    hali widowiskowo- sportowej przy ul. Blanowskiej,
3)    kompleksie obiektów przy ul. Wierzbowej,
4)    krytej pływalni przy ul. Pomorskiej,


§ 4


Terenem działania Ośrodka jest miasto Zawiercie.


§ 5


Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.


Rozdział III
CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 6


1.    Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych Gminy Zawiercie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie obiektami i terenami rekreacyjnymi a także urządzeniami sportowymi stanowiącymi mienie komunalne miasta Zawiercie.
2.    Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, zgodnie z zamierzeniami samorządu gminnego.
3.    Działalność Ośrodka musi być prowadzona w sposób zapewniający optymalne zaspokajanie potrzeb społecznych oraz efektywne wykorzystanie powierzonego mienia.


§ 7


Do podstawowych zadań Ośrodka należą w szczególności:
1)    Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Zawiercia w zakresie sportu i rekreacji poprzez:
a)    Propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia w zakresie rekreacji ruchowej
b)    Udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej klubom sportowym oraz mieszkańcom na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.
c)    Współdziałanie z organizacjami kultury fizycznej i sportu, zakładami pracy, związkami zawodowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi, działającymi na terenie miasta Zawiercie.

2)    Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych , a w tym:
a)    Współpraca z podmiotami wykonującymi zadania z zakresu kultury fizycznej
b)    Rozwijanie i promowanie rekreacji oraz form aktywnego wypoczynku, obejmujących osoby dorosłe, młodzież i dzieci, w tym także osoby niepełnosprawne
c)    Promowanie i popularyzacja rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo – rekreacyjnych
3)    Utrzymywanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych, prowadzenie działalności remontowej i konserwacji w obiektach sportowo – rekreacyjnych
4)    Prowadzenie prac inwestycyjnych w obiektach sportowo – rekreacyjnych
5)    Umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej klubom i związkom sportowym, placówkom oświaty oraz innym organizacją kultury fizycznej
6)    Przygotowywanie sportowych i rekreacyjnych obiektów sportowych do sezonu oraz bieżąca kontrola funkcjonowania
7)    Organizowanie zawodów sportowych
8)    Prowadzenie bazy noclegowej związanej z realizacją zadań
9)    Prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Ośrodka
10)    Organizowanie festynów miejskich w zarządzanych obiektach
11)    Prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu, rekreacji i turystyki.


Rozdział IV
ORGANIZACJA OŚRODKA
§8


1.    Ośrodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy Dyrektora.
2.    Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Zawiercie


§9


1.    Regulamin Ośrodka określa szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób zatrudnionych.
2.    Regulamin organizacyjny Ośrodka zatwierdza Prezydent Miasta Zawiercie na wniosek Dyrektora Ośrodka


Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA
§10


Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.


§11


Ośrodek prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.


§12


Szczegółową działalność Ośrodka w zakresie planowania i sprawozdawczości statystycznej, finansowania i rozliczania z budżetem, tworzenia i dysponowania funduszami oraz ustalania cen regulują odrębne przepisy prawne.


Rozdział VI
MIENIE KOMUNALNE
§13


1.    Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne.
2.    Ośrodek gospodaruje mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.
3.    Ośrodek jest zobowiązany jest do efektywnego gospodarowania mieniem, o którym mowa w pkt. 2 w czasie, gdy nie jest ono wykorzystywane dla celów określonych w §6 i 7.


Rozdział VII
NADZÓR NAD OŚRODKIEM
§14


Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Zawiercia.


§15


Dyrektor Ośrodka przedstawia roczne sprawozdanie organom gminy z działalności Ośrodka.


Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§16


1.    Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Zawierciu.
2.    Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-02-25 09:31

Edycja artykułu - Małgorzata Łachnik

2013-09-03 10:58

Edycja artykułu - Dawid Ptak

2013-09-03 10:51

Dodanie załącznika/ załączników - Dawid Ptak

2013-09-03 10:51

Dodanie artykułu - Dawid Ptak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zawierciu
ul. Moniuszki 10
42-400 Zawiercie

woj. śląskie

tel. (32) 67 243 37
fax (32) 67 243 37
osir@osir.net.pl
ksiegowosc@osir.net.pl
kadry@osir.net.pl

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.